Pomegranate

مسحور صدای ترک خوردن یک انار

سرخ می شوند تک تک واژه هایم

تا صفحه شفق را بیارایند

گله ای نیست..

من هنوز آواز آن پرنده غمگین را

از بر می توانم بخوانم

از پاییز تا بهار

همیشه جاده ها همینطور کشدار

خمیازه کشیده اند.

تنها ما هستیم..

که هیچ وقت عادت نکرده ایم

با نصب یک عبور ممنوع

بر دروازه روزمرگی ها

می خواهم هر روز وارونه

رانندگی کنم...

می شنوی؟

آیا ایام به کام هست هنوز؟/ 1 نظر / 15 بازدید